Sofie De Pauw

Trainer & Coach

Sofie De Pauw (°Gent, 12/06/1970) is criminologe van opleiding en werkte ruim 14 jaar voor Justitie. Zij werkt sinds 2009 als Trainer & Coach en is hierbij voornamelijk gespecialiseerd in “Stressbeheersing & zelfzorg”, “Omgaan met agressie & intimidatie”, “Traumaopvang & nazorg” en “Omgaan met moeilijke cliënten” en “Resultaatgericht communiceren”. Zij geeft deze opleidingen, trainingen en workshops aan diverse doelgroepen ((huis-)artsen, justitieassistenten, leerkrachten, tandartsen, preventieadviseurs, (voetbal-) stewards, veiligheidscoördinatoren,…) binnen verschillende werkcontexten. Daarnaast geeft zij ook supervisies, individuele begeleidingen en teamcoachings en stond zij in voor de castings van kandidaten voor diverse televisieprogramma’s. In 2015 richtte zij haar eigen coachingbedrijf “Fieniks” op.

CV Sofie

logo-fieniks-web
Sofie Selective Color

Opleidingen

Fieniks biedt de volgende opleidingen aan:

OMGAAN MET AGRESSIE EN INTIMIDATIE

Deze opleiding richt zich tot iedereen die met agressie of intimidatie geconfronteerd wordt (werkgever, werknemer, burger) en wil hem of haar hiermee leren omgaan.

Stressbeheersing en zelfzorg

Deze opleiding heeft als doel stil te staan bij de meest courante stressfactoren en hun impact op ons eigen functioneren, ons fysiek en psychisch welbevinden.

Traumaopvang en nazorg

Deze opleiding heeft tot doel om de medewerkers meer inzicht te geven in het verloop van een traumatiserend incident onder de vorm van psycho-educatie zodat zij hun collega adequaat kunnen ondersteunen en eventueel gepast kunnen doorverwijzen.

Communicatieve vaardigheden

Het doel van deze opleiding is op zoek te gaan naar een verklaring van dergelijke misverstanden met behulp van de Roos van Leary.

Omgaan met moeilijke klanten

Deze workshop duurt 3 uur. Het theoretisch luik is informatief om een aanzet te geven tot de rollenspelen.

OMGAAN MET AGRESSIE EN INTIMIDATIE

“Hoe omgaan met agressie en intimidatie”

Werd jij in je professionele leven of in je privésfeer reeds geconfronteerd met agressie en/of intimidatie? Deze ervaringen kunnen op korte of langere termijn een impact hebben op je welbevinden.

Deze opleiding richt zich tot iedereen die met agressie of intimidatie geconfronteerd wordt (werkgever, werknemer, burger) en wil hem of haar hiermee leren omgaan.

Naast een theoretisch kader worden er ook concrete handvaten aangereikt voor een gepaste en adequate aanpak van agressie en intimidatie:

 • door stil te staan bij de eigen manier van communiceren krijg je inzicht in de houdingen of uitspraken die agressie eventueel in de hand kunnen werken en hoe je efficiënt en doeltreffend kan reageren op agressief gedrag.
 • via het aanleren van deze correcte basishoudingen zal je in staat zijn om agressie in je omgeving beter te leren beheersen: om enerzijds escalatie te voorkomen en anderzijds de controle te behouden.
 • tenslotte wordt er eveneens aandacht besteed aan opvang en nazorg na agressie-incidenten.
STRESSBEHEERSING EN ZELFZORG

“Stressbeheersing en zelfzorg “                            

Een stressvrij leven lijkt een utopie. En toch hoeft een gezonde dosis stress niet schadelijk te zijn. Uitdaging en stimulans is op zich niet negatief want het zet ons aan tot handelen. De vraag is wat een gezonde dosis inhoudt. Dit is een zeer individueel gegeven. We zijn best in staat om spanning te hanteren maar deze mag niet te lang blijven duren. Houdt de spanning verder aan dan kunnen we er last van krijgen, worden we aangetast in ons algemeen gevoel van welbevinden. Dit uit zich op verschillende manieren. Wanneer met andere woorden het aanpassingsmechanisme van een persoon overbelast wordt dan is er risico op uitputting, moedeloosheid, burn-out, depressie.

Deze opleiding heeft als doel stil te staan bij de meest courante stressfactoren en hun impact op ons eigen functioneren, ons fysiek en psychisch welbevinden. Naast de theoretische uiteenzetting worden concrete en toepasbare middelen aangereikt om deze interne en externe stressfactoren te leren herkennen en beheersen.

Doelstelling is om onder de noemer zelfzorg, een aantal instrumenten aan te reiken om preventief stil te staan bij de impact van stress.

Deze training richt zich tot iedereen die in mindere of meerdere mate te kampen krijgt met stress en een toenemende professionele en/of sociale druk die vaak gepaard gaat met gevoelens van uitputting, frustratie of vermindering van de levenskwaliteit.

Traumaopvang & Nazorg

“Collegiale traumaopvang en nazorg”

Ondanks de vele inspanningen om de medewerkers een veilige werkcontext aan te bieden, kunnen er zich schokkende of traumatiserende gebeurtenissen voordoen op de werkvloer.

Een goede eerste opvang van de medewerker kan dan bepalend zijn voor de verdere verwerking van deze ervaring.

Deze opvang heeft dan vooral te maken met menselijke betrokkenheid en aanwezigheid.

Deze opleiding heeft tot doel om de medewerkers meer inzicht te geven in het verloop van een traumatiserend incident onder de vorm van psycho-educatie zodat zij hun collega adequaat kunnen ondersteunen en  eventueel gepast kunnen doorverwijzen.

Communicatieve vaardigheden

“Communicatieve vaardigheden”

Praten met elkaar. We doen het dagelijks. We communiceren met woorden, met beelden en met lichaamstaal. Het is een wezenlijk deel van ons samenleven.

We staan weinig stil bij hoe wij communiceren, hoe we ons uitdrukken, wat het effect is van onze communicatiestijl op de anderen. Hoe we, afhankelijk van ons doel, onze communicatiestijl kunnen aanpassen.

Doen we dit niet, dan kan dat in bepaalde omstandigheden leiden tot foutieve interpretaties en  misverstanden.

Het doel van deze opleiding is op zoek te gaan naar een verklaring van dergelijke misverstanden met behulp van de Roos van Leary. 

Daarnaast leren de deelnemers op welke manier zij het beste feedback kunnen geven. Zowel voor het geven van positieve feedback maar zeker ook voor het overbrengen van meer kritische bedenkingen, zonder daarbij kwetsend over te komen.

Omgaan met moeilijke klanten

“Omgaan met moeilijke klanten”

Moeilijk gedrag wordt omschreven als gedrag waarvoor moeite of inspanning nodig is, onhandelbaar gedrag of lastig gedrag. Vertaald naar de specifieke doelgroepen denken we aan onder meer:

 • Luidruchtige / storende klanten
 • Niet-meewerkende tot tegenwerkende klanten
 • Aanklampende klanten
 • Claimende en dwingende klanten
 • Agressieve klanten

Van de medewerkers wordt verwacht dat zij op een professionele manier de confrontatie aangaan met deze klanten in een poging om deze negatieve situatie om te buigen naar een positieve.

Aanbod Fieniks.

 • Omschrijving moeilijk gedrag
  • Wat
  • uitingsvormen
 • Doel moeilijk gedrag
  • Protest
  • Uitproberen
  • Aandacht vragen
 • Actoren: medewerker-context-Klant: interactie
 • Interpretatie gedrag: subjectief
 • Basishouding: relatiegericht tussenkomen: neutraal-respectvol-open-erkennend-begrenzend
 • Omgaan met weerstand
  • Wat
  • Begripvolle gedachten en gevoelens
  • Niet-begripvolle gedachten en gevoelens
 • Liegen: functie van de leugen
 • Omgaan met agressie
  • Frustratieagressie-instrumentele agressie-psychopathologische agressie
  • Specifieke houdingen
 • Oefenen
  • Stemoefening op kordaat stemgeluid.
  • Rollenspelen op basis van cases uit het werkveld.
  • Eventueel korte oefening op aangeven grens als klant te dicht komt in de persoonlijke ruimte

Deze workshop duurt 3 uur. Het theoretisch luik is informatief om een aanzet te geven tot de rollenspelen. Een opleiding van 3 uur is evenwel te kort om te kunnen spreken van het integreren van de basishoudingen met het oog op een de-escalatie van agressief gedrag. Daarvoor verwijzen we graag naar onze uitgebreide opleiding: “Omgaan met agressie & intimidatie”.

Partners

+32 477 63 69 04

Brussel, België

fieniks@telenet.be